ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
2 นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนแดน
3 นายอนุชา วิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
4 ว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย
5 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวิเชียรบุรี
6 นายประภาส โป้แล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหล่มเก่า
7 นายภาคิธ จันทร์ตั้ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 นางอำนวย กิจนัย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีเทพ
9 นางสุกัญญา กาโกน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบึงสามพัน
10 นางมาลี เพ็งดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองไผ่
11 นางเพ็ญโฉม โป้แล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังโป่ง
12 นางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
13 นางสาวสวิชญา บูรณศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป
14 นางพรพรรณ ทัพงาม นักจัดการงานทั่วไป
15 นางสาววรณี วิทรูย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
16 นางวราภรณ์ สุขแสง นักวิชาการพัสดุ
17 นางนรีรัตน์ บุญช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี
18 นางสาววัชรา การภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี
19 นางสาวณัฐชานันท์ ฮาดทักวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
20 นางสาวพัชรินทรา คำมี นักวิชาการเงินและบัญชี
21 นางสาวลลิตา ประมวล เจ้าหน้าที่ธุรการ