ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในหน่วยงาน/สถานศึกษา     ครั้ง วันที่
ว3246 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.28 MB 19 29 ธ.ค. 65
วังโป่ง 3243 อนุุญาตลาพักผ่อน ดาวน์โหลด 0.04 MB 12 29 ธ.ค. 65
หล่มเก่า 3236 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ดาวน์โหลด 0.81 MB 12 29 ธ.ค. 65
หนองไผ่ 3103 อนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.04 MB 12 29 ธ.ค. 65
หล่มสัก 3104 อนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 14 29 ธ.ค. 65
วังโป่ง 3227 ลาพักผ่อน ดาวน์โหลด 0.04 MB 12 28 ธ.ค. 65
ว3232 หนังสือพระราชนิพนธ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.22 MB 14 28 ธ.ค. 65
วังโป่ง 3234 ขอความเห็นชอบค่าเป้าหมาบของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.50 MB 11 28 ธ.ค. 65
ชนแดน 3233 ขอความเห็นชอบค่าเป้าหมาบของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.30 MB 12 28 ธ.ค. 65
เมือง 3235 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 8 28 ธ.ค. 65
ว3224 ขอความร่วมมืือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.24 MB 16 28 ธ.ค. 65
หนองไผ่ 3225 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 3.82 MB 8 28 ธ.ค. 65
ว3218 การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 1.62 MB 21 28 ธ.ค. 65
ว3219 ขอความอนุุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ดาวน์โหลด 0.14 MB 16 28 ธ.ค. 65
ว3220 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ดาวน์โหลด 0.31 MB 18 28 ธ.ค. 65
ว3221 ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มหกรรมรวมพลสมาชิก to be number one งามมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.47 MB 15 28 ธ.ค. 65
ชนแดน 3174 อนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.05 MB 8 28 ธ.ค. 65
ว3222 การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด 0.93 MB 18 28 ธ.ค. 65
ว3200 แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 0.90 MB 19 28 ธ.ค. 65
หนองไผ่ 3102 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 0.40 MB 16 28 ธ.ค. 65
ว3204 การเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปณายุวกาชาด ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ดาวน์โหลด 0.14 MB 16 28 ธ.ค. 65
ว3205 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่กระทรวงศึกษาธิการ "ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย" ดาวน์โหลด 0.14 MB 18 28 ธ.ค. 65
ว3206 สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ดาวน์โหลด 0.42 MB 19 28 ธ.ค. 65
ว3209 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร กศน.เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด 0.32 MB 21 28 ธ.ค. 65
ว3208 ขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู กศน. ดาวน์โหลด 0.31 MB 20 28 ธ.ค. 65
ว3207 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ดาวน์โหลด 0.54 MB 16 28 ธ.ค. 65
ว3215 ขอความร่่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 0.24 MB 22 28 ธ.ค. 65
หล่มเก่า 3124 อนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.05 MB 10 28 ธ.ค. 65
ว3217 การจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูดเธอ ฯ ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 28 ธ.ค. 65
ว3216 ขอเชิิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูดเธอ ฯ ดาวน์โหลด 0.13 MB 16 28 ธ.ค. 65
ว3223 ขอเชิิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ดาวน์โหลด 0.15 MB 15 28 ธ.ค. 65
เมืองเพชรบูรณ์ 3071 การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้เรียน กศน.ตามโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียบทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.46 MB 10 21 ธ.ค. 65
3152 การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 0.07 MB 27 20 ธ.ค. 65
ว3153 การจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอฯ ดาวน์โหลด 0.07 MB 14 20 ธ.ค. 65
เมืองเพชรบูรณ์ 3140 ขอลาพักผ่อน ดาวน์โหลด 0.05 MB 10 20 ธ.ค. 65
หล่มสัก 3159 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 11 20 ธ.ค. 65
วังโป่ง 1360 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.09 MB 9 20 ธ.ค. 65
วังโป่ง 1361 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.09 MB 10 20 ธ.ค. 65
ว3137 ประกาศแข่งขันกีฬา กศน เกมส์ 2566 ดาวน์โหลด 0.44 MB 27 20 ธ.ค. 65
เขาค้อ 3129 ขอใช้รถยนต์ไปราชการ ดาวน์โหลด 0.12 MB 15 19 ธ.ค. 65
หล่มเก่า 3131 ขอใช้รถยนต์ไปราชการ ดาวน์โหลด 0.04 MB 16 19 ธ.ค. 65
หล่มสัก 3101 ขอใช้รถยนต์ไปราชการ ดาวน์โหลด 0.06 MB 11 19 ธ.ค. 65
หนองไผ่ 3130 ขอใช้รถยนต์ไปราชการ ดาวน์โหลด 0.04 MB 14 19 ธ.ค. 65
บึงสามพัน 3117 ขอใช้รถยนต์ไปราชการ ดาวน์โหลด 0.04 MB 20 19 ธ.ค. 65
ว3139 โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด 0.26 MB 22 19 ธ.ค. 65
หนองไผ่ ว3136 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งข้นกีฬา กศน.ห้าขุนศึก เกมส์ 2566 ดาวน์โหลด 0.50 MB 12 19 ธ.ค. 65
ว3138 มาตรฐานห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน. ดาวน์โหลด 0.10 MB 16 19 ธ.ค. 65
ว3134 โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 0.24 MB 21 19 ธ.ค. 65
หล่มสัก ว3123 ขอใช้รถยนต์ไปราชการ ดาวน์โหลด 0.09 MB 11 19 ธ.ค. 65
ชนแดน ว3100 ขอใช้รถยนต์ไปราชการ ดาวน์โหลด 0.09 MB 18 19 ธ.ค. 65
ว3111 การติดตามและขยายผลตามโครงการปลูกผังจิตสำนักรักสามัคคีและความปรองดองสมารฉันท์ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.52 MB 11 19 ธ.ค. 65
ว3110 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย ดาวน์โหลด 0.56 MB 11 19 ธ.ค. 65
ว3109 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณ์าการประสานความร่วมมือ ดาวน์โหลด 0.23 MB 12 19 ธ.ค. 65
ว3108 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงคว่ามร่วมมือ (MOU) ดาวน์โหลด 0.24 MB 19 19 ธ.ค. 65
ว3012 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และรูปแบบวุฒิบัตรของหน่วยงานราชการ ที่ประสงค์ขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดาวน์โหลด 0.37 MB 23 19 ธ.ค. 65
หล่มสัก ว3127 ผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 3.82 MB 12 19 ธ.ค. 65
ว3121 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระบบกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ดาวน์โหลด 0.48 MB 18 19 ธ.ค. 65
หล่มสัก,ชนแดน,หนองไผ่ ว3116 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ดาวน์โหลด 0.05 MB 18 19 ธ.ค. 65
ว3115 จัดอบรมวิทยากรและประเมินผลการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดาวน์โหลด 0.42 MB 19 19 ธ.ค. 65
ว3114 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 1.43 MB 10 19 ธ.ค. 65
ว3113 ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน 2566-2570 ดาวน์โหลด 0.20 MB 11 19 ธ.ค. 65
ว3112 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.59 MB 16 19 ธ.ค. 65
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่