ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
2 นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนแดน
3 นายอนุชา วิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
4 ว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย
5 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวิเชียรบุรี
6 นายประภาส โป้แล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหล่มเก่า
7 นางอำนวย กิจนัย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีเทพ
8 นางสุกัญญา กาโกน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบึงสามพัน
9 นางมาลี เพ็งดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองไผ่
10 นางเพ็ญโฉม โป้แล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังโป่ง
11 นางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด