ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายภาคิธ จันทร์ตั้ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นางสาวสวิชญา บูรณศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป
3 นางพรพรรณ ทัพงาม นักจัดการงานทั่วไป
4 นางสาววรณี วิทรูย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
5 นางวราภรณ์ สุขแสง นักวิชาการพัสดุ
6 นางนรีรัตน์ บุญช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี
7 นางสาววัชรา การภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี
8 นางสาวณัฐชานันท์ ฮาดทักวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
9 นางสาวพัชรินทรา คำมี นักวิชาการเงินและบัญชี